Semináře & konference > Seminář DZMD > Přehled referátů

 

Přehled referátů

Aplikace metod DZD v medicíně

Jádrem semináře jsou referáty popisující zajímavé aplikace metod DZD v medicíně.

První aplikace se týká analýzy rozsáhlé a složitě strukturované databáze katetrizací vytvořené a provozované na II. interní klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Této aplikace se týkají dva referáty. První shrnuje výsledky z pohledu lékaře, druhý si všímá informatických aspektů analýzy a spolupráce lékaře a informatika.

V. Mrázek, M. Aschermann, J. Horák: Lokalizace významných stenóz v koronárním řečišti
J. Štochl, J. Rauch: Analýza databáze katetrizací

Další referát přehledně popisuje několik charakteristických studií řešených v Gerstnerově laboratoři FEL ve spolupráci s různými lékařskými a zdravotnickými institucemi. Studie se týkají analýzy kardiologických dat, automatické detekce epileptického záchvatu a plánování a alokace zdrojů v lázních.

O. Štěpánková, L. Lhotská, J. Kléma: Strojové učení, dobývání znalostí a lékařská data

Analýza dat z více než dvacetiletého podrobného sledování rizikových faktorů aterosklerózy u mužů středního věku je jádrem dalšího referátu. Bude také demonstrována prezentace výsledků analýz pomocí internetu včetně možnosti provádění on-line analýz uživateli bez informatických znalostí.

M. Tomečková, J. Rauch a kolektiv: Projekt STULONG – dlouhodobé sledování rizikových faktorů aterosklerózy

Analýza dat získaných v Městské nemocnici Čáslav od pacientů po některé kardiovaskulární události je popsána v referátu

H. Grünfeldová, J. Ivánek: Analýza dat o pacientech s kardiovaskulární událostí

Širší pohled na problematiku dobývání znalostí z medicínských databází

Významnou součástí semináře jsou však i další referáty uvádějící širší pohled na problematiku dobývání znalostí z medicínských databází.

Přehled metod pro dobývání znalostí z databází s důrazem na základní popis metod umělé inteligence spolu s přehledem softwarových systémů je náplní referátu

P. Berka: Metody dobývání znalostí z databází

Data uchovávaná v databázích ne vždy splňují předpoklady nutné pro korektní aplikace matematické statistiky. Přesto má smysl na taková data aplikovat vhodné metody analýzy. Je však třeba tuto skutečnost zohlednit při interpretaci výsledků. Této problematice je věnován referát

Z. Valenta, J. Zvárová: Dobývání znalostí z medicínských databází a statistika

Výsledkem dobývání znalostí z (nejen) medicínských databází jsou formalizované znalosti reprezentované výroky o analyzovaných datech. V medicínské informatice se formalizované znalosti využívají v různých oblastech. Příkladem je práce s lékařskými doporučenými postupy (LDP, též označované jako „guidelines”). To nabízí řadu dalších možností, jedné z nich je věnován referát

V. Svátek, A. Říha, J. Peleška: Dobývání znalostí z databází a lékařské doporučené postupy

Nabídka

Cílem semináře je i nabídnout získané zkušenosti a vytvořené analytické prostředky odborné veřejnosti a hledat způsob jak je využít při analýze dalších medicínských databází. Několik možností v tomto směru je obsahem referátu

J. Rauch: Nabídka výzkumného centra EuroMISE – Kardio v oblasti aplikací metod dobývání znalostí z databází

Program

Tisk stránky

Semináře & konference > Seminář DZMD > Přehled referátů

 

Mail to: webmaster ;   datum poslední aktualizace: 03. 09. 2003